Packard Clipper 2D Business Coupe 1942

Packard

Rare model.
Well preserved condition.

Harvinainen sodanaikainen malli.
Säilynyt hienossa kunnossa.